Generalforsamling 2023

 

Referat af ordinær generalforsamling i Hejlsminde Havnebad.

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 14.marts 2023 på Hejls skole.

1 Valg af dirigent

Formand Winnie Hauge bød velkommen til den 30 fremmødte medlemmer. Hun foreslog Knud Erik Jakobsen som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

  1. Valg af referent:

Lars Thiesen blev valgt

 

  1. Valg afstemmetællere:

Nis Kjær og Lone Porsgaard blev valgt

 

  1. Bestyrelsens beretning

Winnie Hauge aflagde grundig beretning suppleret med billledeshow for året

der er gået.

Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev vedtaget med applaus.

5 Vedtægter:

Følgende ændringer blev foreslået:

  • 2: at etablere og drive og udvikle en sauna
  • 3: som medlem kan optages enhver der er fyldt 18 år. Linien under udgår dermed.
  • 6: annoncering sker ved opslag på hjemmesiden Hejlsminde Havnebad.
  • 13 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Medlemmerne eller bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Alle ændringer blev enstemmig vedtaget.

 

6 Forslag:

Ingen forslag indsendt

 

7 Regnskab

Årets resultat

                   31.138,82

 

Egenkapital Ultimo

                 116.949,39

 

 

Regnskab godkendt

 

8 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslog et kontingent på kr. 650 som opkræves i september. Efter

Forslag fra salen blev det forhøjet til kr. 700 som blev enstemmig vedtaget.

 

På forespørgsel fra salen blev der fremvist følgende driftsbudget med egen sauna:

 

Indtægter  kr. 167.000

Udgifter     kr. 157.500

Overskud  kr.     9.500

 

Der skal være mulighed for at købe gæstebilletter. Familiekontingent vil blive på kr. 1.300.

 

 

9 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Winnie Hauge og Søren Johnsen var på valg. Søren Johnsen ønskede ikke genvalg. Winni Hauge og Henrik Frost blev valgt.

 

10 Valg af bestyrelsessuppleant

Dorthe Graasbøl og Anne Pedersen blev valgt.

 

11 Valg af en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant

Nis Kjær blev valgt og Lone Holst valgt som suppleant.

 

12 Eventuelt.

Per omtalte hvor langt bestyrelsen var kommet med saunaprojektet. Saunaen er

Bestilt og vil blive leveret den 1.9.2023.

Foreningen har betalt 60% af beløbet.

Forslag fra salen om hegn langs hele siden ind mod kajen for at sløre indsyn, Evt. også en bænk. Bestyrelsen vil se på det.

Aktivitetsudvalget blev præsenteret og de redegjorde kort om deres virke.

Der er kommet 2 nye medlemmer i udvalget, Karina og Lene. De øvrige medlemmer er Dorthe, Tove, Betina og Chili.

 

Dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

Knud Jacobsen                                                  Lars Thiesen

Dirigent                                                             Referent