Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 

Foreningens navn er Hejlsminde Havnebad 

Foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune. 

§ 2. Foreningens formål: 

 • Fremme sundhed og velvære. 
 • Skabe gode rammer, positiv kultur samt socialt fællesskab omkring vinterbadning i Hejlsminde, og derved få medlemmerne til at engagere sig og tage medansvar.
 • Fremme udviklingen af vores kystområder, som tiltrækker både lokale og turister.
 • Tilbyde en unik naturoplevelse 
 • At etablere, drive og udvikle en sauna.

§ 3. Medlemmer: 

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Medlemskab opnås ved betaling af årligt kontingent.

Medlemmer under 18 år skal følges med en voksen.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter og ordensregler, medlemmet handler i strid med foreningens interesser, eller hvis medlemmet på grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Er medlem der er ekskluderet, kan indenfor en tidsfrist af 8 dage fra eksklusionen, skriftligt forlange kendelsen appelleret til førstkommende generalforsamling, der ved simpel stemmeflerhed afgør, om eksklusionen skal stå ved magt.

Medlemmer, der ikke inden 14 dage efter bestyrelsens skriftlige påkrav erlægger forfaldent kontingent, kan ekskluderes. Eksklusion på grund af kontingentrestance kan ikke appelleres til en generalforsamling.

Det er obligatorisk at medbringe armbånd/nøglebrik ved brug af medlemsområdet. Ved overtrædelse, skal området forlades hvis det påtales af andre. Ved gentagne tilfælde og medtagelse af gæster, som ikke er medlem, kan det medføre eksklusion af foreningen.

§ 4. Kontingent: 

Til drift af foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

§ 5. Regnskab og revision: 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, kan af medlemmerne rekvireres på e-mail   7 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares i banken (f.eks.: bank, giro eller andet). 

§ 6. Generalforsamling: 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Annoncering sker ved opslag på hjemmesiden Hejlsminde Havnebad. Det er muligt at afholde generalforsamling digitalt. Dagsordenen vedhæftes indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden: 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent 
 3. Valg af stemmetæller 
 4. Bestyrelsens beretning 
 5. Nyt fra udvalg
 6. Behandling af indkomne forslag 
 7. Foreningens økonomi 
 8. Fastsættelse af kontingent 
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig efter generalforsamlingen
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 11. Eventuelt 

§ 8. Stemmeret og afstemning: 

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. 

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 

Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12. 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. 

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Tegningsret: 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

§ 11. Bestyrelsens ledelse: 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 3 suppleanter. 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Kolding Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges ulige år, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges lige år. 

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som indtræder for resten af valgperioden i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden for valgperioden. 

For at være valgbar, skal den foreslåede person være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. 

§ 12. Opløsning/ændring af formålsparagraf: 

Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal (mere end 50%), uden hensyn til det fremmødte antal. 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Hejlsminde Strandpark, CVR. nr. 38406884. 

 

§13 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Medlemmerne eller bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningen forpligtelser.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, tirsdag d. 14. marts 2021. Revideret på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2024.