Generalforsamling 2024

Referat af ordinær generalforsamling i Hejlsminde 2024

Havnebad.

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 19.marts i på Hejls skole.

1 Valg af dirigent

Formand Winnie Hauge bød velkommen til den 31 fremmødte medlemmer. Hun foreslog

Knud Erik Jakobsen som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. Dirigenten

fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent:

Lars Thiesen blev valgt

3. Valg afstemmetællere:

Michael Dall og Lis blev valgt

4. Bestyrelsens beretning

Winnie Hauge aflagde grundig beretning suppleret med billledeshow for året

der er gået.

Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev vedtaget med applaus.

5 Vedtægter:

Følgende ændringer blev foreslået:

§11: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og

3 suppleanter. Resten af §11 ændres de steder der står 2 suppleanter til 3 suppleanter.

Punkt 5 i vedtægterne ændres til nyt punkt: Orientering fra udvalg.

Alle ændringer blev enstemmig vedtaget.

6 Forslag:

1) generalforsamlingen vælges der medlemmer til Event udvalget.

Bestyrelsen mener ikke at det er nødvendigt med et egentligt valg på generalforsamlingen

og opfordrer til at det bliver nævnt under nyt punkt 5 i vedtægterne: Orientering fra udvalg.

Generalforsamlingen var enig i dette.

Side 2 af 3

2) Forslag fra medlem: Nedsættelse af prisen på gæstebilletter til kr. 50 for

medlemmer der vil have gæster med.

Bestyrelsen ønsker at fastholde den nuværende pris på kr. 75 – der lige er blevet justeret

således at prisen nu er ens for medlemmer og øvrige gæster. Blev diskuteret på

generalforsamlingen og der var stor enighed om at bibeholde prisen, da der er solgt

mange gæstebilletter og derfor tolkes det således at prisen er rimelig. Kan tages op når

foreningen har været i drift nogle år. Forslagsstilleren trak forslaget tilbage.

3) Mulighed for at benytte sig af dyppe basinnet for støttemedlemmer. Måske mod

en forhøjet pris på støttemedlemsskab.

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget, dog mod at prisen for et sådan medlemskab skal være

kr. 400 årligt. Støttemedlemmer alene betaler kr. 200 årligt. Generalforsamlingen var enig

og punktet tages op ved afstemning af fastsættelse af kontingent.

7 Regnskab

Årets resultat 307.074,08

Egenkapital Ultimo             413.088,47.

Driftsbudget for 2024:

Indtægter 209.000

Udgifter 176.000

Driftsresultat 33.000

Regnskab godkendt

8 Fastsættelse af kontingent for det kommende år:

Bestyrelsen foreslog et kontingent på uændret kr. 700.Nyt kontingent for

støttemedlemmer med mulighed for at anvende dyppebassin kr. 400. Forslaget blev

enstemmig vedtaget.

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Per Jørgensen, Else Svendsen og Lars Thiesen var på valg. Alle blev genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Dorthe Graasbøll og Anne Pedersen blev valgt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til selv at

finde suppleant nr. 3, da denne ikke kunne findes på generalforsamlingen.

10 Valg af en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant

Nis Kjær blev valgt og Lone Holst valgt som suppleant.

Side 3 af 3

11 Eventuelt.

Drøftet:

Orientering fra eventudvalget. I udvalget træder Dorthe Graasbøll ud. Pia Johansen træder

ind. Tove Rabech Nielsen orienterede om de mange aktiviteter i årets løb

Rengøring

Vedtægter på hjemmesiden

Ur

Bålfad

Slukke lys

Lounge område

Åbningstider

Dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Knud Jacobsen Lars Thiesen

Dirigent Referent